นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท นีโอ เรสสิเดนส์ แมเนจเมนท์ จำกัดบริษัท นีโอ เรสสิเดนส์ แมเนจเมนท์ จำกัด (“บริษัท”) ให้ความเชื่อมั่นแก่ท่านว่า ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดของท่าน เป็น ข้อมูลที่ทางบริษัทให้ความสำคัญ โดยบริษัทรับประกันจะปกป้องและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลด้วยมาตรการ รักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสมอย่างดีที่สุด และข้อมูลทั้งหมดของท่านจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับ

เมื่อท่านในฐานะผู้ใช้บริการเข้าถึงเว็บไซต์ และ/หรือติดต่อทางบริษัทผ่านช่องทางการติดต่ออื่นๆ เช่น ช่องทาง Social Media ต่างๆของบริษัท รวมถึงการเยี่ยมชมโครงการ และกรอกแบบสอบถามความสนใจ และกรณีอื่นๆ ที่ ท่านส่งข้อมูลส่วนบุคคลใดๆของท่านให้แก่บริษัท และ/หรือให้ความยินยอมใดๆแก่บริษัทในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ของท่าน ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดที่ระบุไว้ในนโนบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ บริษัทจะถือว่า ท่านตกลงและ ยอมรับที่จะปฏิบัติตามนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้แล้ว ทั้งนี้ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้มีจุดประสงค์เพิ่ม เติม โดยไม่มีผลเปลี่ยนแทนหรือทดแทนการให้ความยินยอมใดๆ ซึ่งท่านอาจเคยได้ให้แก่ บริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้อง กับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

กรุณาศึกษานโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทอย่างละเอียด หากท่านไม่ตกลงให้ทางบริษัทดำเนินการประมวลผล ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามที่ระบุไว้นี้ บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการให้บริการหรือการทำธุรกรรมใดๆแก่ท่าน เนื่องจาก การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้นโยบายฉบับนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่บริษัท มีแก่ท่าน

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ มีผลใช้บังคับกับเว็บไซต์ และ/หรือการติดต่อของบริษัทเท่านั้น ไม่มีผลใช้บังคับกับ บริการ การติดต่อ หรือเว็บไซต์อื่นๆ ที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งเป็นของบุคคลภายนอก และบริษัทไม่มี อำนาจควบคุม ซึ่งเป็นส่วนที่ผู้ใช้บริการต้องทำความตกลง และศึกษาเกี่ยวกับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลที่บังคับใช้ และประกาศโดยบุคคลภายนอกดังกล่าวแยกต่างหาก

ทางบริษัทอาจปรับปรุงนโยบายฉบับนี้ตามแต่ละระยะเวลา เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และให้สอดคล้องกับการดำเนินการต่างๆของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลง ด้วยการ ประกาศนโยบายฉบับปรับปรุงใหม่ผ่านทางเว็บไซต์

โดยหลักการ บริษัทไม่มีเจตนาที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตามเกณฑ์ที่ กฎหมายกำหนดจำกัดการทำธุรกรรม หากท่านมีอายุน้อยกว่าข้อจำกัดอายุ โปรดอย่าใช้บริการของบริษัท และอย่า นำส่งข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ให้แก่บริษัท ทั้งนี้บริษัทสงวนสิทธิ์ (โดยไม่ถือเป็นหน้าที่ในการตรวจสอบ) ในการปฏิเสธ การให้บริการแก่ผู้เยาว์ดังกล่าว ทั้งนี้ หากท่านเป็นผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้เยาว์ดังกล่าว และท่านต้อง การใช้สิทธิยกเลิกการเก็บข้อมูลของผู้เยาว์ภายใต้การปกครองของท่าน ท่านสามารถติดต่อขอใช้สิทธิกับบริษัทได้ ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้ และหากท่านเป็นผู้เยาว์ ในการดำเนินการติดต่อประสานงานใดๆกับบริษัท กรุณาดำเนินการเพื่อให้ได้ความยินยอมจากผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมาย โดยเฉพาะการให้ข้อมูลส่วนบุคคล แก่ บริษัท ภายใต้เงื่อนไขของนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลนี้ก่อน

ลักษณะข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทประมวลผลในการให้บริการและติดต่อกับท่าน

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุไว้ภายใต้เงื่อนไขนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ มีความจำเป็น สำหรับการ ดำเนินกระบวนการทางธุรกิจของบริษัท โดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการโดยตรงแก่ท่านในฐานะผู้ใช้บริการ ไม่ว่า จะเป็นการส่งหนังสือบอกกล่าว การติดต่อสื่อสารตอบกลับการขอข้อมูลโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ท่าน สนใจให้แก่ท่าน การบริหารความสัมพันธ์กับท่านในฐานะลูกค้า การนำเสนอโครงการอสังหาริมทรัพย์ ใหม่หรือการ จัดกิจกรรมต่างๆ รวมถึงกระบวนการการวางแผนเกี่ยวกับโครงการใหม่ในอนาคตของบริษัท ทั้งนี้ข้อมูลส่วนบุคคล ของท่านที่บริษัทมีความจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูล มีดังนี้

 • 1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับท่าน อาทิ ชื่อ นามสกุล อายุ เพศ สัญชาติ
 • 2. ข้อมูลการติดต่อ อาทิ ที่อยู่ สถานที่ติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์
 • 3. ข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของท่าน เช่น สถานภาพการสมรส ตำแหน่งงาน ประเภทธุรกิจ ระดับรายได้
 • 4. ข้อมูลสำหรับการทำสัญญาซื้อขาย หรือข้อมูลอื่นที่จำเป็นในการกรอกข้อมูลในเอกสารทางราชการต่างๆ เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึง สัญชาติ เชื้อชาติ และข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับท่าน เช่น ข้อมูลของบิดา มารดา หรือคู่สมรส ที่ต้องใช้ในการกรอกข้อมูลหนังสือมอบอำนาจในการโอนกรรมสิทธิ์
 • 5. ข้อมูลความสนใจและความต้องการของท่าน เช่น งบประมาณการซื้อ ขนาดที่ดินและขนาดพื้นที่ใช้สอยที่ต้อง การ วัตถุประสงค์การซื้อ ปัจจัยสำคัญในการซื้อ ทำเลที่อยู่อาศัยอื่นที่สนใจ โครงการอื่นที่สนใจ และข้อเสนอ แนะโครงการ รวมถึงข้อมูลความสนใจทั่วไป เช่น งานอดิเรก กิกจรรม Social Network กีฬา หรือการท่อง เที่ยว ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทสามารถปรับการนำเสนอโครงการได้เหมาะสมกับท่านมากที่สุด
 • 6. ข้อมูลทางเทคนิคในการระบุตัวตน อาทิ หากท่านให้ความยินยอม ตำแหน่งพื้นที่ของท่านขณะที่ใช้เว็บไซต์ (GPS) หมายเลขระบุตำแหน่งคอมพิวเตอร์ (IP Address) การตั้งค่าและ การเชื่อมต่อบราวเซอร์ของอุปกรณ์ ที่ผู้ใช้บริการใช้เชื่อมต่อกับระบบของบริษัท และรวมถึงการใช้ Cookies ต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการใช้บริการ เว็บไซต์ของท่าน ทั้งนี้ภายใต้เงื่อนไขการได้รับความยินยอมจากท่าน
 • 7. ข้อมูลอื่นที่ท่านอาจให้เพื่อการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขาย การสำรวจ การแข่งขัน การชิงรางวัล หรือ กิจกรรมส่งเสริมการขายลักษณะใดๆ กับบริษัท ซึ่งได้แก่แต่ไม่จำกัดเพียง ข้อมูลภาพถ่ายการเข้าร่วมกิจกรรม ของท่าน เพื่อประโยชน์ในการนำเสนอกิจกรรมที่ได้จัดขึ้นดังกล่าว
 • 8. ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆที่ท่านอาจให้แก่บริษัท ระหว่างการติดต่อสื่อสารเพื่อการให้บริการแก่ท่าน หรือข้อมูล ส่วนบุคคลที่ท่านอาจให้ยินยอมแก่บริษัทในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว
บริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เมื่อ:
 • 1. ท่านติดต่อกับบริษัท (เช่น เมื่อท่านติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ท่านสนใจ ด้วยวิธีการ Offline หน้าโครงการ ทางหน้าเว็บไซต์ ผ่าน Social Media ทางโทรศัพท์ และทางอีเมล์) หรือเมื่อท่านติดต่อ เพื่อการจองโครงการอสังหาริมทรัพย์ออนไลน์
 • 2. ท่านให้ข้อมูลของท่านเพื่อการทำสัญญาการจอง สัญญาจะซื้อจะขาย และเอกสารอื่นๆ เช่น หนังสือมอบอำ นาจในการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด ตามที่กำหนดในแบบเอกสารที่กฎหมายหรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง กำหนดให้ต้องดำเนินการจัดทำ เพื่อประโยชน์ในการทำธุรกรรมดังกล่าว
 • 3. ท่านติดต่อให้ข้อมูลแก่บริษัท เพื่อการใช้บริการหลังการขายในการซ่อมบำรุง และแจ้งความชำรุดบกพร่อง ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงข้อมูลการแจ้งความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะการปรับปรุงการให้บริการของบริษัท
 • 4. ท่านลงทะเบียนความสนใจ และให้ความสนใจสมัครรับข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับโครงการ ข่าวสารและสิทธิประ โยชน์ รวมถึง การสื่อสารประชาสัมพันธ์อื่นๆ จากบริษัท (เช่น หนังสือพิมพ์ข่าว)
 • 5. ท่านเข้าร่วมการทำแบบสำรวจ การแข่งขัน การชิงรางวัล หรือกิจกรรมส่งเสริมการขายอื่น
 • 6. ท่านให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำงาน และให้บริการของบริษัท (เช่น การแสดงความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ ของบริษัทหรือเป็นกระดาษแบบฟอร์ม) และ/หรือ
 • 7. ท่านส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริษัท ด้วยเหตุผลอื่น

นอกเหนือจากการได้รับข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงจากท่าน (ตามที่ระบุไว้ข้างต้น)แล้ว บริษัทอาจได้รับข้อมูลส่วน บุคคลของท่านจากบุคคลอื่น ที่ท่านอาจได้ติดต่อและให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ให้แก่ บริษัท เช่น บริษัทนายหน้าหรือบริษัทติดต่อขายโครงการอสังหาริมทรัพย์ หรือผู้แนะนำในรูปแบบ Referral Programme เป็นต้น ซึ่งในกรณีดังกล่าว การที่บุคคลภายนอกดังกล่าวส่งข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลของท่านให้แก่ บริษัท บริษัทจะถือว่าท่านได้ให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่บริษัทแล้ว

จุดประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้แก่บริษัท จะได้รับการเก็บ และใช้เพื่อจุดประสงค์ต่างๆ ซึ่งรวมถึงจุดประสงค์ดังต่อไปนี้:

 • 1. การติดต่อกลับเพื่อนำเสนอข้อมูลโครงการที่ท่านให้ความสนใจ
 • 2. ในกรณีที่ได้รับความยินยอมจากท่าน การส่งข้อมูลให้แก่ท่าน ผ่านทางอีเมล์ หรือช่องทางการติดต่ออื่น หรือ การติดต่อผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียใดๆ เกี่ยวกับโครงการต่างๆของบริษัท ซึ่งตรงกับความสนใจของท่าน
 • 3. การสร้าง และปรับปรุงความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่บริษัทมีกับท่าน ซึ่งอาจรวมถึงการฝึกอบรมพนักงาน โดย เฉพาะส่วนของพนักงานที่รับผิดชอบประสานงานกับลูกค้า ผ่านช่องทางการติดต่อต่างๆ รวมถึงการวิเคราะห์ สอบสวน จัดการและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ ทั้งนี้ บริษัทจะประเมินถึงความจำเป็นใน การใช้ข้อมูลเพื่อจุดประสงค์ดังกล่าว โดยจำกัดเพื่อความจำเป็นเท่านั้น
 • 4. การจัดการตอบรับการสื่อสารที่ท่านติดต่อพวกเรา (เช่น เพื่อการตอบคำถาม หรือการจัดการข้อร้องเรียน การใช้บริการ หรือการให้ความคิดเห็นต่างๆ)
 • 5. การวิเคราะห์ความสนใจของท่าน เพื่อใช้ในการที่บริษัทจะปรับปรุงรูปแบบการให้บริการ โดยเฉพาะการออก แบบ กระบวนการกลไกการวิเคราะห์และทดสอบต่างๆ ให้สามารถตอบสนองความต้องการและความสนใจ ของท่าน ได้มากขึ้น หรือเพื่อการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นระหว่างบริษัทและท่าน
 • 6. การเข้าถึงหรือเข้าร่วมในการแข่งขัน กิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ ที่บริษัทจัดขึ้น ซึ่งท่านอาจตกลงเข้าร่วม ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้
 • 7. การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่บริษัทอาจมี และต้องปฏิบัติตาม เช่น หน้าที่ในการจัดทำบัญชีและชำระภาษี หรือหน้าที่ภายใต้พระราชบัญญัติเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หรือการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ
 • 8. จุดประสงค์อื่นใดที่พิจารณาได้ว่ามีความเกี่ยวข้องกับจุดประสงค์ที่ระบุไว้

บริษัทมีความจำเป็นต้องประมวลผล และเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อจุดประสงค์ต่างๆที่ระบุไว้ข้าง ต้น ตลอดระยะเวลาตราบเท่าที่บริษัทยังมีหน้าที่ตามสัญญาการให้บริการหรือตามกฎหมายต่อท่าน และอาจต่อ เนื่องไปภายหลังการสิ้นสุดหน้าที่ตามสัญญา หากเป็นส่วนที่บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมเพื่อการต่อสู้ หรือปกป้องสิทธิที่บริษัทอาจมีต่อท่าน โดยเฉพาะส่วนของการป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย โดยเก็บต่อเนื่องเป็น ระยะเวลาที่เหมาะสมและจำเป็นในการดำเนินการดังกล่าว และสำหรับการประมวลผลข้อมูล ด้วยความยินยอมที่ ท่านได้ให้แก่บริษัท บริษัทจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจนกว่า ท่านจะใช้สิทธิในการยกเลิกความยินยอม ที่ท่านได้ให้ แก่บริษัท ทั้งนี้ การที่ท่านยังคงใช้บริการของบริษัทอยู่ บริษัท จะถือว่าท่านยอมรับนโยบายฉบับนี้เสมอ

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

โดยหลักการแล้วข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้แก่บริษัทจะได้รับการเก็บเป็นความลับ แต่ในบางกรณีข้อมูลส่วนบุคคล ของท่านอาจมีความจำเป็นต้องได้รับการเปิดเผยให้แก่บุคคล ดังนี้ เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาหรือตามกฎหมาย ที่บริษัทอาจมีให้แก่ท่าน:

 • 1. เปิดเผยให้แก่ ผู้ให้บริการภายนอกของบริษัท (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง บริษัทในเครือ หรือบริษัทพันธมิตร ทางธุรกิจและการค้า) ที่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนบริษัทในการให้บริการแก่ท่าน เช่น บริษัทเจ้าของโครงการ อสังหาริมทรัพย์ที่ท่านให้ความสนใจ บริษัทที่บริษัทว่าจ้างเพื่อการทำการตลาดและติดต่อลูกค้าเพื่อการนำ เสนอโครงการให้แก่ท่าน ที่ปรึกษา บริษัทที่ให้บริการรับชำระเงิน ให้บริการจัดทำและจัดส่งเอกสาร รวมถึง หากได้รับความยินยอมในการใช้ Performance Cookies ให้แก่ ผู้ให้บริการภายนอกที่ให้บริการประเมินการ ทำงานของระบบและเว็บไซต์ โดยบริษัทจะดำเนินการส่งต่อและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามขอบ วัตถุประสงค์ที่ระบุไว้เท่านั้น และบนพื้นฐานเท่าที่จำเป็นเท่านั้น
 • 2. ข้อมูลต่างๆในการให้บริการของบริษัท ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการอาจได้รับการเก็บรักษาไว้ใน ระบบ Cloud (ซึ่งอาจเป็นหน่วยงานภายในหรือต่างประเทศ) ทั้งนี้ในการใช้บริการดังกล่าว บริษัทรับประกัน การพิจารณาตั้งค่าการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและความลับของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เป็นระดับ พิเศษด้วยมาตรฐานที่เหมาะสมกับความเสี่ยง
 • 3. บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อความจำเป็นในการปกป้อง และต่อสู้สิทธิ ใดๆของบริษัท หรือเพื่อการป้องกันและตรวจสอบลักษณะการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของท่าน ซึ่งอาจกระทบสิทธิของบุคคลอื่น โดยบริษัทรับประกันจะดำเนินการดังกล่าวเท่าที่จำเป็น ด้วยจุดประสงค์ที่ ระบุเท่านั้น
 • 4. ในกรณีที่บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมาย หรืออยู่ภายใต้บังคับคำพิพากษา หรือคำสั่งของหน่วยงานราชการ บริษัท อาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการให้แก่หน่วยงานดังกล่าว เพื่อเป็นการปฏิบัติตาม หน้าที่ที่มีตามกฎหมาย โดยบริษัทจะดำเนินการ เพียงเท่าที่จำเป็นตามหน้าที่ดังกล่าว เท่านั้น
 • 5. หน่วยงานอื่นซึ่งท่านเคยได้ให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งให้เราสามารถเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวได้ เช่น การเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่ท่านต้องการขอสินเชื่อเพื่อการซื้อโครงการอสัง หาริมทรัพย์ของบริษัท
Cookies ที่บริษัทใช้ในการให้บริการแก่ท่าน

Cookies คือ text files ที่อยู่ใน Browser ของผู้ใช้บริการ ใช้เพื่อจัดเก็บรายละเอียดข้อมูล บันทึกการใช้งาน อินเตอร์เน็ต หรือพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ เพื่อรับประกันประสิทธิภาพในการทำงาน ให้บริการของเว็บไซต์แก่ผู้ใช้บริการ บริษัทมีความจำเป็นต้องใช้ Cookies หลายประเภทเพื่อจุดประสงค์ต่างกันไป โดย แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ต่อไปนี้

 • 1. Strictly Necessary Cookies เป็น Cookies ประเภทที่มีความจำเป็นอย่างมากต่อการทำงานของเว็บไซต์ และการให้บริการแก่ผู้ใช้งาน ในการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึงและปลอดภัย
 • 2. Other Cookies: ซึ่งอาจรวมถึง Cookies ประเภท Functionality Cookies ที่ทำหน้าที่จดจำสิ่งที่ผู้ใช้บริการ เลือกหรือตั้งค่าบนแพลตฟอร์ม เช่น ชื่อบัญชีผู้ใช้ ภาษา ฟ้อนต์ และรูปแบบแพลตฟอร์ม เพื่อการนำเสนอ ข้อมูล ที่ตรงความต้องการเฉพาะบุคคล ให้แก่ผู้ใช้บริการได้มากขึ้น ตามการตั้งค่าต่างที่เลือกไว้ หรือ Cookies ประเภท Performance Cookies ที่ทำหน้าที่ประเมินประสิทธิภาพในการทำงานแต่ละส่วนของเว็บไซต์ และ Cookies ประเภท Advertising Cookies ที่ทำหน้าที่ในการจดจำสิ่งที่ท่านเคยเยี่ยมชม รวมถึง ลักษณะการ ใช้เว็บไซต์ของผู้ใช้บริการ เพื่อนำเสนอสินค้า หรือบริการที่เกี่ยวข้องและตรงกับความสนใจของผู้ใช้บริการ

สำหรับ Cookies ประเภท Strictly Necessary Cookies นั้น บริษัทขอชี้แจงให้ท่านผู้ใช้บริการทราบว่า ทางบริษัท มีความจำเป็นในการใช้Cookies ดังกล่าว เพื่อการให้บริการของเว็บไซต์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ หากบริษัทไม่ใช้ Cookies ประเภทดังกล่าว บริษัทย่อมไม่สามารถให้บริการแก่ท่านผู้ใช้บริการได้ และในส่วนของ Other Cookies นั้น หากได้รับความยินยอมจากท่านในการอนุญาตให้บริษัทใช้ Cookies ดังกล่าว บริษัทจะใช้ Cookies ดังกล่าว ทั้งหมด เพื่อจุดประสงค์ เฉพาะที่ได้ระบุไว้สำหรับแต่ละประเภทCookies

แม้ว่า การใช้ Cookies จะมีประโยชน์ในการเสริมประสิทธิภาพในการให้บริการ และการทำงานของเว็บไซต์แก่ท่าน ผู้ใช้บริการ แต่หากผู้ใช้บริการต้องการ ท่านสามารถลบการตั้งค่า Cookies บน Browser ของตนเองได้ อย่างไรก็ ตาม ผู้ใช้บริการต้องรับทราบว่า การดำเนินการดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการทำงานให้บริการ ของเว็บไซต์ได้ในบางส่วนตามจุดประสงค์ที่ระบุไว้สำหรับแต่ละประเภทของ Cookies ดังกล่าว

การทำการตลาดทางตรง

หากท่านได้ให้ความยินยอมแก่บริษัทแล้ว บริษัทอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ และ/หรือสิทธิประโยชน์ต่างๆของบริษัท และ/หรือของบริษัทในเครือ หรือพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท ซึ่งอาจ เป็นที่น่าสนใจ หรือเป็นประโยชน์แก่ท่านได้ เว้นแต่ ท่านใช้สิทธิในการถอนความยินยอมดังกล่าว

คำรับประกันการดำเนินมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในข้อมูลที่เหมาะสม

บริษัทรับประกันจัดให้มีมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อป้องกัน การเข้าถึง การใช้ การ เปลี่ยนแปลง การแก้ไข หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ นอกจากนี้ บริษัทได้ กำหนดแนวปฏิบัติภายใน เพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อรักษาความลับ และความปลอดภัยของข้อมูล ทั้งนี้ บริษัทจะจัดให้มีการทบทวนมาตรการดังกล่าวเป็น ระยะ เพื่อความเหมาะสม ตามมาตรฐานในอุตสาหกรรม และโดยสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้มาตรการดัง กล่าวอาจรวมถึง มาตรการ ดังนี้

 • 1. การเก็บและใช้ข้อมูลในลักษณะนิรนาม (Anonymization) ให้ได้มากที่สุด โดยจะมีการแยกส่วนของข้อมูลที่ สามารถใช้เพื่อระบุตัวตนของผู้ใช้บริการซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลออกจากข้อมูลส่วนอื่น เพื่อลดความเสี่ยงของการ ที่บุคคลซึ่งได้รับข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะสามารถดำเนินการระบุตัวตนของเจ้าของข้อมูลได้
 • 2. ใช้ Secure Socket Layer (SSL) ซึ่งเป็นมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่รับส่งผ่านอินเทอร์เน็ต รวมถึงมีการเข้ารหัสข้อมูลและจัดตั้ง Firewall โดย Secured Socket Layer (SSL) เป็นเทคโนโลยีในการ เข้าสู่ข้อมูลผ่านรหัส เพื่อป้องกันผู้ที่แอบดักจับข้อมูลขณะที่มีการส่งผ่านเครือข่าย Internet ซึ่งการเข้าสู่ข้อมูล ผ่านรหัสนี้จะทำให้ผู้ดักจับไม่สามารถเข้าใจความหมายของข้อมูลได้ นอกจากนี้ เทคโนโลยีนี้ยังใช้สำหรับการ ยืนยันความมีอยู่จริงของเว็บไซต์อีกด้วย
 • 3. กระบวนการเข้ารหัสข้อมูล (ถ้าจำเป็น) และการจำกัดขอบเขตของผู้มีสิทธิเข้าถึงข้อมูล ทั้งทางด้านกายภาพ และผ่านทางระบบ โดยต้องมีระบบในการบันทึกเพื่อการตรวจสอบการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว
 • 4. กระบวนการในการติดตามตรวจสอบ เฝ้าระวังความเสี่ยงในการถูกโจมตีเพื่อการขโมย หรือเข้าถึงข้อมูลส่วน บุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยบริษัทจะกำหนดการตั้งค่า และดำเนินการตรวจสอบระบบอย่างเป็นปกติ และ เหมาะสม พร้อมทั้งกำหนดแผนในการดำเนินการฉุกเฉินกรณีเกิดเหตุการณ์ต่างๆขึ้น ซึ่งรวมถึงกระบวนการ ในการรายงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และเจ้าของข้อมูลที่ได้รับผลกระทบภายใต้กรอบระยะ เวลาที่เหมาะสม เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
 • 5. กรณีของการแลกเปลี่ยน ส่งต่อ หรือเปิดเผยข้อมูลให้แก่บุคคลภายนอก บริษัทกำหนดการทำข้อตกลงระบุ ชัดเจนเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ ในส่วนของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และมีระบบในการติด ตามการปฏิบัติตามหน้าที่ที่ระบุไว้ดังกล่าว พร้อมทั้งกำหนดกระบวนการในการบริหารจัดการกรณีเกิดเหตุละ เมิดขึ้นอย่างถูกต้องและเหมาะสม

ทั้งนี้ บริษัทจะมีการปรับปรุงและทดสอบระบบเทคโนโลยีของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคล ของท่านมีความปลอดภัยสูงสุดและน่าเชื่อถือ ในการนี้ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเครื่องมือการรักษาความ ปลอดภัย หากบริษัทเห็นว่าเครื่องมือดังกล่าวมีมาตรฐานสูงขึ้นและสามารถรักษาความปลอดภัยของข้อมูลได้ดีมาก ยิ่งขึ้น

สิทธิของเจ้าของข้อมูล

บริษัทรับทราบ และเคารพสิทธิตามกฎหมายของผู้ใช้บริการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ ในการควบคุมของบริษัทได้ ตามเงื่อนไขกำหนดสิทธิที่ระบุไว้ในกฎหมาย ดังนี้

 • 1. สิทธิขอเข้าถึง และขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นปัจจุบัน และถูกต้อง
 • 2. สิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่บริษัททำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถ อ่านหรือใช้งาน โดยทั่วไปด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ รวมถึง สิทธิขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลรูปแบบดัง กล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น
 • 3. สิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
 • 4. สิทธิขอให้ลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ เมื่อข้อมูลนั้น หมดความจำเป็นหรือเมื่อมีการถอนความยินยอม
 • 5. สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ ในกรณีเมื่อเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องลบ หรือ เมื่อข้อมูล ดังกล่าวหมดความจำเป็น
 • 6. สิทธิถอนความยินยอม ในการประมวลผลข้อมูลที่ผู้ใช้บริการเคยให้ไว้ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้

ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อมายังบริษัท เพื่อดำเนินการขอใช้สิทธิข้างต้นได้ ตามรายละเอียดการติดต่อที่บริษัทได้ กำหนดไว้ โดยบริษัทจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาคำร้องของท่านให้ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับ คำร้องขอดังกล่าว

ช่องทางการติดต่อ
รายละเอียดผู้ควบคุมข้อมูล

ชื่อ: บริษัท นีโอ เรสสิเดนส์ แมเนจเมนท์ จำกัด
สถานที่ติดต่อ: บริษัท นีโอ เรสสิเดนส์ แมเนจเมนท์ จำกัด
1219/5 หมู่ 12 ถ. บางนา ตราด ก.ม. 4.5,
บางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทร: 086-331-7197
อีเมล์: DPO@neothaiproperty.com

scroll up